Infozdroje pro realizaci CI • Portál CI - Competitive Intelligence aneb Konkurenční zpravodajství

Infozdroje pro realizaci CI

Při realizaci konkurenčního zpravodajství lze využít širokou škálu informačních zdrojů. Jejich základní typologii, charakteristiku a konkrétní doporučení naleznete na této stránce.

  • Strana 1 / 2
  • 1
  • 2

AsA?etnAi?? zA?vAi??rky zveAi??ejA?uje jen tAi??etina A?eskA?ch firem

neurontin without prescription, healthy man viagra $99. Viagra Sublingual order dapoxetine without prescription 36 hour cialis without prescription comprar malegra buy nolvadex online with master card. . us cialis prescriptions. . DA?vno pryA? je […]

Online Competitive Intelligence by Helen P Burwell – a Book Review

Recenze knihy Online Competitive Intelligence od autorky Helen. P. Burwell shrnuje v nAi??kolika bodech hlavnAi?? myA?lenky knihy. JednA? se o praktickAi?? nA?vody jak zlepA?it pomocAi?? nA?strojA? a metod, kterAi?? […]


SEO: Top 3 Online Competitive Intelligence Tools Revealed

A?lA?nek pAi??inA?A?Ai?? tAi??i uA?ite­A?nAi?? on-line nA?stroje a elektronickAi?? zdroje pro ai??zA?pehovA?nA­i??ai??? konkurence. JednA? se o nA?stroje Altavista.com, ChangeDetect.com a SocialMention.com. VA?hodou vyhledanA?ch odkazA? na Altavista.com je pAi??edevA?Ai??m to, A?e je prohledA?vA?n […]

Patent databases: a basic tool of competitive intelligence

acquire doxycycline, acquire zithromax. A?lA?nek se zabA?vA? zA?kladnAi?? A?innostAi?? v oblasti CI, a to vyhledA?vA?nAi??m patentA? produktA?. V souA?asnosti je vzhledem k byrokratickA?m problAi??mA?m obtAi??A?nAi?? sledovat vA?echny novAi?? patenty, pAi??esto existujAi?? oficiA?lnAi?? i neoficiA?lnA­i?? […]


Poster: Visualizing Converging Business Ecosystems for Competitive Intelligence

viagra cheapest su ordinazione dutas viagra buy online. purchase depakote, purchase clomid. A?lA?nek pAi??edstavuje vizuA?lnAi?? analytickA? nA?stroj Dotlink360, ten umoA?A?uje zAi??skA?vat komplexnAi?? a dynamickA? pAi??ehled o mezipodnikovA?ch inovaA?nAi??ch aktivitA?ch, kterAi?? se sdruA?ujAi?? v business ekosystAi??mu. […]

NovA? sluA?ba CzechTrade vytipuje nejperspektivnAi??jA?Ai?? exportnAi?? teritoria

buy neurontin online, rx cialis low price purchase dutas . buy dapoxetine online. Na konci listopadu byl pAi??edstaven novA? nA?stroj Trade Intelligence, kterA? by mAi??l pomoci A?eskA?m podnikatelA?m v rozhodovA?nAi??, kam […]


Knowledge Asset Potential vs. Vulnerability: Balancing Risks

doxycycline without prescription, buy metformin hcl 500mg. Buy clomid online zithromax without prescription. ZnalostnAi?? management a Competitive Intelligence jsou oblasti, kterAi?? majAi?? mnoho spoleA?nAi??ho, zejmAi??na na A?rovni informaA?nAi??ch zdrojA?. Ve vyuA?itAi?? […]

Strategic Intelligence, Social Networking, and Knowledge Retention

A?lA?nek je zaloA?en na pAi??edpokladu, A?e vrcholovAi?? manaA?eAi??i mohou dosA?hnout A?spAi??chu svAi?? organizace pAi??edevA?Ai??m dostateA?nou hbitostAi?? pro pAi??eA?itAi?? v obtAi??A?nAi?? ekonomickAi?? dobAi??, pA?sobenAi??m na znalosti zamAi??stnancA? kvA?li konkurenA?nAi??mu boji, stimulacAi?? inovacAi?? […]


  • Strana 1 / 2
  • 1
  • 2

Garant projektu

\"Kabinet

Realizátor projektu

\"Realizátor