Autorské články • Portál CI - Competitive Intelligence aneb Konkurenční zpravodajství

Autorské články

  • Strana 1 / 2
  • 1
  • 2

Ai??ATAVOVA?, L.: Competitive Intelligence na vysokA?ch A?kolA?ch v A?eskAi?? republice

generic levitra sale https://buyclomidonlaine.com/…/clomiphene/ . buy dapoxetine online orden clomid non prescription prozac. , buy lioresal online costco pharmacy prices. . ===Autor: Lenka Ai??atavovA?

Asvod

SouA?asnA? doba je charakterizovA?na neustA?lA?m a rychlA?m rozvojem informaA?nAi??ch […]

UA?EAi??, M.: Competitive intelligence a malAi?? firmy (IV.)

V dneA?nAi??m pokraA?ovA?nAi?? se zamAi??Ai??Ai??me na dalA?Ai?? kroky v cyklu konkurenA?nAi??ho zpravodajstvAi??: po sbAi??ru dat nA?s A?ekA? jejich tAi??Ai??dAi??nAi?? a analA?za, volba vhodnAi??ho zpA?sobu prezentace a volba relevantnAi??ch pAi??Ai??jemcA?. SamozAi??ejmAi?? i v malA?ch […]


UA?EAi??, M.: Competitive intelligence a malAi?? firmy (III.)

Po A?vodnAi??m plA?novA?nAi?? cAi??lA? se dostA?vA?me kAi??samotnAi??mu cyklu CI. PrvnAi?? krok kAi??A?spAi??A?nA­i??mu vyuA?Ai??vA?nAi?? konkurenA?nAi??ho zpravodajstvAi?? vAi??malAi?? firmAi?? je moA?nA? i ten nejtAi??A?A?Ai?? ai??i?? vyhledA?vA?nAi?? relevantnAi??ch informacAi??. VAi??pAi??Ai??pa­dAi?? malAi?? firmy jsou […]

UA?EAi??, M.: Competitive intelligence a malAi?? firmy (II.)

Pokud se malA? firma rozhodne, A?e zaA?lenAi?? konkurenA?nAi?? zpravodajstvAi?? do svAi?? struktury, mA? oproti velkA?m firmA?m znaA?nou vA?hodu. Implementace je totiA? podstatnAi?? jednoduA?A?Ai?? a CI mA?A?e pAi??inA?A?et vA?sledky […]


UA?EAi??, M.: Competitive intelligence a malAi?? firmy (I.)

Na A?vod sAi??rie A?lA?nkA? o uplatnAi??nAi?? CI v malA?ch firmA?ch si vysvAi??tlAi??me nejen dA?leA?itost a moA?nAi?? vA?hody zavedenAi?? systAi??mu CI v malAi?? firmAi??, ale takAi?? stinnAi?? strA?nky ve spojitosti s menA?Ai?? velikostAi?? […]

KLAJBAN, M.: Trendy v oblasti Business Intelligence v roce 2011 a v nA?sledujAi??cAi??ch letech

Autor: Michal Klajban

Abstrakt

A?lA?nek se zabA?vA? vybranA?mi pAi??edpovAi??dmi usilujAi??cAi??mi o urA?enAi?? zA?sadnAi??ch trendA?, jeA? budou obor Business Intelligence (potaA?mo i Competitive Intelligence) provA?zet v roce 2011 a v nA?sledujAi??cA­i??ch letech. Jsou zde shrnuty tAi??i pohledy: 10 pAi??edpovA­i??dnAi??ch […]


MATULA, J.: Vztah pojmA? znalostnAi?? ekonomika a znalostnAi?? spoleA?nost k pojmA?m informaA?nAi?? ekonomika a informaA?nAi?? spoleA?nost

Autor: Jan Matula

Abstrakt

A?lA?nek s nA?zvem ai??zVztah pojmA? znalostnAi?? ekonomika a znalostnAi?? spoleA?nost kAi??pojmA?m informaA?nAi?? ekonomika a informaA?nAi?? spoleA?nostai??? si klade za cAi??l terminologicky vymezit jednotlivAi?? uvedenAi?? pojmy, zachytit jejich […]

BARTES, F.: Competitive Intelligence – NA?stroj zAi??skA?vA?nAi?? specifickA?ch podkladA? pro strategickA? rozhodovA?nAi?? vrcholovAi??ho vedenAi?? podniku

Tento A?lA?nek vyA?el poprvAi?? v periodiku Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendeleianae Brunensis a na PortA?le CI je pAi??etiA?tAi??n se svolenAi??m autora.

BARTES, F. Competitive Intelligence – NA?stroj zAi??skA?vA?nAi?? specifickA?ch podkladA? […]


  • Strana 1 / 2
  • 1
  • 2

Garant projektu

\"Kabinet

Realizátor projektu

\"Realizátor

Sdílejte Portál CI

Konference a semináře

  • Nejsou žádné události.

Inzerce, zaměstnání, výzvy

Všechny Inzerce, zaměstnání, výzvy...