MATULA, J.: Vztah pojmA? znalostnAi?? ekonomika a znalostnAi?? spoleA?nost k pojmA?m informaA?nAi?? ekonomika a informaA?nAi?? spoleA?nost

Autorské články

29. 6. 2011

Autor: Jan Matula

Abstrakt

A?lA?nek s nA?zvem ai??zVztah pojmA? znalostnAi?? ekonomika a znalostnAi?? spoleA?nost kAi??pojmA?m informaA?nAi?? ekonomika a informaA?nAi?? spoleA?nostai??? si klade za cAi??l terminologicky vymezit jednotlivAi?? uvedenAi?? pojmy, zachytit jejich genezi, ukotvit jejich vA?znam a dopad do kontextu historickAi??ho a spoleA?ensko-politickAi??ho vA?voje. VAi??prA?ci je proveden rozbor jednotlivA?ch termAi??nu.

KlAi??A?ovA? slova

ZnalostnAi?? ekonomika, znalostnAi?? spoleA?nost, novA? ekonomika, informaA?nAi?? ekonomika, informaA?nAi?? prA?mysl, globalizace, lidskA? kapitA?l. Knowledge economy, knowledge society, new economy, information economy, information industry, globalization, human capital.

levitra in polen kaufenAsvod

TermAi??ny ai??zinformaA?nAi?? spoleA?nostai??? nebo ai??zznalostnAi?? ekonomikaai??? jsou v souA?asnosti pevnAi?? zakotveny vAi??bAi??A?nAi??m hovorovAi??m slovnAi??ku, o A?astAi??m uA?Ai??vA?nAi?? tAi??chto slov vAi??mAi??diAi??ch, strategickA?ch dokumentech, operaA?nAi??ch programech (to a nejen na regionA?lnAi??, ale i nA?rodnAi?? A?i nadnA?rodnAi?? A?rovnAi??) jiA? nelze pochybovat, A?tenA?Ai?? (divA?k, A?A?astnAi??k) je jimi zahrnut takAi??ka pokaA?dAi??, kdyA? pAi??ijde do kontaktu sAi??nAi??jakou formou mAi??diAi??. Nutno vA?ak uvAi??st, A?e takAi??ka A?A?dnA? zAi?? termAi??nA? nenAi?? zcela jednoznaA?nAi?? vymezen, vAi??nA?vaznosti na spoleA?ensko-politickA? vA?voj dochA?zAi?? A?A?steA?nAi?? kAi??posunu jejich vA?znamu.

ZAi?? hlediska vA?znamu je patrnAi??, A?e zmAi??nAi??nA? souslovAi?? kladou dA?raz na slova ai??zinformaceai??? a ai??zznalostiai??? (tAi??mto termAi??nA?m bude vAi??prA?ci vAi??novA?na dA?le pozornost). PAi??i uvedenAi?? do vazby (do souvislosti) se slovy ai??zspoleA?nos­tai??? nebo ai??zekonomikaai??? pak vAi??obou pAi??Ai??padech vytvA?Ai??ejAi?? vA?znamovA? rA?mec (A?i vyjadAi??o­vacAi?? prostAi??edek), kterA? se snaA?Ai?? zachytit spoleA?ensko-politickAi?? zmAi??ny, kterAi?? zapoA?aly vAi??50. letech minulAi??ho stoletAi?? (vAi??Ai??Ai??e, kterou odbornA? literatura mj. vymezuje jako Ai??ru ai??zpostindus­triA?lnAi??ai???). SpoleA?ensko-politickAi?? zmAi??ny pod vlivem Ai??ady faktorA? zA?sadnAi??m zpA?sobem promAi??nily prostAi??edAi??, ve kterAi??m se spoleA?nost od tAi?? doby (sAi??trochou nadsA?zky) doposud vyskytuje. DruhA? polovina minulAi??ho stoletAi?? (resp. 50. ai??i?? 60. lAi??ta) byla sAi??ohledem na historickA? kontext dobou, ve kterAi?? zapoA?alo ai??zobdobAi?? velkA?ch zmAi??nai???, kterou pozdAi??ji P.Ai??Drucker nazval jako ai??zobdobAi?? diskontinuityai??? [1], kterAi?? pAi??edstavovalo nA?sledujAi??cAi?? obdobAi?? jako Ai??ru velmi nestabilnAi?? (vA?znamovAi?? aA? chaotickou) a plnou velkA?ch a neA?ekanA?ch zmAi??n (bez moA?nosti pracovat sAi??historickou kontinuitou [2]). Tyto velkAi?? zmAi??ny byly zapoA?aty a vA?raznAi?? ovlivnAi??ny rozvojem vAi??deckAi??ho a technickAi??ho pokroku, kterA? byl zAi??velkAi?? A?A?sti nastartovA?n 2.Ai??svAi??tovou vA?lkou. OdAi??70. let 20. stoletAi?? se hovoAi??Ai?? o tzv. turbulentnAi??m prostAi??edAi?? [3].

DAi??ky ekonomickA?m prostAi??edkA?m plynoucAi??ch do povA?leA?nAi?? obnovy zdevastovanAi?? Evropy a investovanA?ch do souboje velmocAi?? o dobytAi?? vesmAi??ru a pAi??evahy v nukleA?rnAi??m zbrojenAi?? (a sAi??tAi??m souvisejAi??cAi??ch poA?adavkA? na vA?sledky vAi??decko-technickAi??ho pokroku), kterAi?? charakterizovala tzv. studenA? vA?lka, a dA?le postupnA?m nasazenAi??m ICT do vA?robnAi??ch podnikA? resp. zahA?jenAi??m procesu automatizace (nejprve pAi??i agendovAi??m zpracovA?nAi??), nastala Ai??ra ai??zinformaA?nA­i??hoai??? vAi??ku, kterA? zpA?sobila Ai??adu zmAi??n, mj. nAi??kolikanA?sob­nAi?? zvA?A?enAi?? produktivity prA?ce a tAi??m do znaA?nAi?? mAi??ry ovlivnila ekonomickA? vA?voj celAi??ho, tehdy jeA?tAi?? zcela ai??zneglobali­zovanAi??hoai???, svAi??ta. Globalizace jako proces postupnAi??ho sbliA?ovA?nAi?? (nebo naopak oddalovA?nAi?? [4]) jednotlivA?ch nA?rodnAi??ch trhA? do jednolitAi??ho celku sAi??transparen­tnAi??mi pravidly upravujAi??cAi??mi volnA? i Ai??Ai??zenA? pohyb kapitA?lu (i sAi??ohledem na zjiA?tAi??nAi??, A?e trh nenAi?? homogennAi??) umoA?nila spoleA?nAi?? sAi??pilAi??Ai??i, kterAi?? odstranily A?asoprostorovAi?? bariAi??ry, a na kterA?ch byla vystavena (tj. ICT, Internet, revoluce vAi??dopravAi??, komunikaci, atd.), vytvoAi??it zcela novou platformu, ve kterAi?? se vAi??souA?asnosti naA?e spoleA?nost vyskytuje.

Ai??rou informaA?nAi??ho vAi??ku jsou poprvAi?? oznaA?eny 60. lAi??ta 20. stoletAi??. VAi??tAi??to dobAi?? zaA?Ai??nA? vznikat zcela novAi?? prA?myslovAi?? odvAi??tvAi??, kterAi?? spolupracovnA­i??k Druckera – ekonom F. Machlup, oznaA?uje za informaA?nAi?? prA?mysl ai??i?? ai??zinfomation industryai???. ParalelnAi?? seAi??vznikem novAi??ho prA?myslovAi??ho odvAi??tvAi?? vznikA? Ai??ada zcela novA?ch povolA?nAi??, jejichA? A?A?elem je prA?ce sAi??informacemi. ZAi??dobovA?ch textA? je patrnA? fascinace a akcent na vA?poA?etnAi?? techniku, poslAi??ze telekomunikaA?nAi?? prostAi??edky. NasazenAi??m ICT do takAi??ka vA?ech odvAi??tvAi?? lidskAi?? A?innosti dochA?zAi?? k rozdAi??lenAi?? podnikA? dle zcela novA?ch kritAi??riAi?? na podniky tzv. ai??znovAi??ai??? a ai??zstarAi??ai??? ekonomiky, pAi??iA?emA? budoucnost (jak bylo odbornAi??ky vAi??ekonomickA?ch oborech deklarovA?no) patAi??Ai?? podnikA?m ekonomiky ai??znovAi??ai???. ai??zStarAi??ai??? podniky, tzn. takovAi?? podniky, kterAi?? se nejsou schopny neustA?le se pAi??izpA?sobovat podmAi??nkA?m ai??zturbulen­tnAi??hoai??? prostAi??edAi??, majAi?? zaniknout. VznikajAi?? aplikovanAi?? vAi??dnAi?? disciplAi??ny jako napAi??. informaA?nAi?? management, kterA? se vAi??poA?A?tcAi??ch svAi?? existence zamAi??Ai??uje na optimalizaci prostAi??edkA? vloA?enA?ch do tvorby ICT infrastruktury vAi??organiza­cAi??ch. VAi??poslednAi?? etapAi?? vA?voje informaA?nAi??ho managementu vA?ak dochA?zAi?? ke zmAi??nAi?? akcentu (obdobnAi?? jako u celAi?? Ai??ady disciplAi??n) – zAi??optimalizace nA?kladA? naAi??ICT smAi??rem kAi??technikA?m zajiA?A?ujAi??cAi?? optimA?lnAi?? a maximA?lnAi?? efektivnAi?? Ai??Ai??zenAi?? informaA?nAi??ch tokA? a procesA? vAi??nA?vaznosti na klAi??A?ovA? kapitA?l – lidskAi?? zdroje (human resource), a tedy i uspoAi??A?dA?nA­i?? vnitAi??nAi?? struktury organizace ve kterAi?? lidAi?? (zamAi??stnanci) pracujAi?? a vytvA?Ai??Ai?? tak pAi??idanou hodnotu, kterou lze kvantifikovat [5,6].

AutoAi??i Alvin a Heidi Tofflerovi oznaA?ujAi?? ve svAi?? dnes jiA? kultovnAi?? publikaci NovA? civilizace probAi??hajAi??cA­i?? spoleA?enskAi?? zmAi??ny za ai??ztAi??etAi?? vlnuai??? civilizace, pAi??A?Ai??: ai??zZa naA?eho A?ivota vznikA? novA? civilizace a lidAi?? nevidoucAi?? se ji vA?ude snaA?Ai?? potlaA?ovat. Tato novA? civilizace sAi??sebou pAi??inA?A?Ai?? novAi?? styly rodinnAi??ho A?ivota, odliA?nAi?? zpA?soby prA?ce, milovA?nAi?? i A?itAi??, novou ekonomiku, novAi?? politickAi?? konflikty a krom toho vA?eho i zmAi??nAi??nAi?? vAi??domAi??. Lidstvo se ocitlo tvA?Ai??Ai?? vAi??tvA?Ai?? jakAi??musi kvantovAi??mu skoku vpAi??ed. A?elAi?? nejhlubA?Ai??mu sociA?lnAi??mu pAi??evratu a tvoAi??ivAi?? restrukturaci vA?ech dob. AniA? si to jasnAi?? uvAi??domujeme, podAi??lAi??me se na budovA?nAi?? pozoruhodnAi?? novAi?? civilizace od samA?ch zA?kladA?. To je vA?znam konceptu tAi??etAi?? vlnyai???. [7] TAi??etAi?? vlna je tedy hnacAi??m motorem vA?voje lidstva 20. stol., za pAi??edchozAi?? vlny Tofflerovi oznaA?ujAi?? zemAi??dAi??lskou revoluci (1. vlna) a prA?myslovou revoluci vAi??18. stol. (2. vlna).

VAi??90. letech 20. stoletAi?? se vAi??odbornAi?? literatuAi??e vyskytuje termAi??n ai??znovA? ekonomikaai???, kterA? mAi??l vA?stiA?nAi?? charakterizovat hlavnAi?? rysy tehdy aktuA?lnAi??ho vA?voje hospodA?Ai??stvAi?? a to zejmAi??na vAi??USA, pAi??iA?emA? je kladen dA?raz na vA?znam probAi??hajAi??cA­i??ch strukturA?lnAi??ch zmAi??n. VAi??uvedenAi??m obdobAi?? takAi?? dochA?zAi?? kAi??zA?sadnAi??m zmAi??nA?m vAi??pAi??Ai??stupu kAi??lidskAi??mu kapitA?lu. Jsou vytvA?Ai??eny koncepce, kterAi?? kladou dA?raz na lidskAi?? zdroje [8], jejich kvalifikaci (od tAi?? se odvAi??jejAi??cAi?? konkurenceschop­nost), dochA?zAi?? kAi??zcela viditelnAi?? a zjevnAi?? zmAi??nAi?? preferencAi?? od ekonomickAi??ho kapitA?lu smAi??rem ke kapitA?lu sociA?lnAi??mu a kulturnAi??mu (od strategickA?ch surovin kAi??lidskA?m zdrojA?m).

ZmAi??nou preferencAi?? smAi??rem kAi??lidskAi??mu kapitA?lu pravdAi??podobnAi?? dochA?zAi?? i kAi??postup­nAi??mu splynutAi?? termAi??nA? ai??zinformaA?nAi?? spoleA?nostai??? a ai??zznalostnAi?? spoleA?nostai??? bez ohledu na skuteA?nost, A?e informaA?nAi?? ekonomika (A?i informaA?nAi?? prA?mysl) je jasnAi?? vymezitelnou (tudAi??A? i mAi??Ai??itelnou) sloA?kou nA?rodnAi??ho hospodA?Ai??stvA­i??, zatAi??mco termAi??n ai??zznalostnAi?? ekonomikaai??? je velmi A?irokA? pojem, na jehoA? vymezenAi?? se odbornA? veAi??ejnost ne zcela shodne.

VAi??souA?asnosti hovoAi??Ai??me (A?i lAi??pe snad terminologicky pracujeme) o tzv. ekonomice postavenAi?? na znalostech (knowledge-based economy), ve kterAi?? je vnAi??mA?na znalost jako ai??znA?strojai???, nikoliv jako ai??zproduktai??? (jak je tomu u vymezenAi?? znalostnAi?? ekonomiky). VAi??obou pAi??Ai??padech jde o interdiscipli­nA?rnAi?? pojetAi??, do jehoA? formovA?nAi?? pAi??ispAi??vA? Ai??ada ekonomA?, poA?Ai??taA?ovA?ch vAi??dcA?, znalostnAi??ch a systAi??movA?ch inA?enA?rA? stejnAi?? jako sociologA?, kognitivnAi??ch vAi??dcA? A?i psychologA?. Za aplikaci znalostnAi?? ekonomiky lze do jistAi?? mAi??ry poklA?dat (na mikroekonomickAi?? A?rovni) znalostnAi?? management.

CAi??lem pAi??edloA?enAi??ho A?lA?nku je rozbor a porovnA?nAi?? vA?znamu termAi??nA? ai??zinformaA?nAi?? spoleA?nostai??? a ai??zinformaA?nAi?? ekonomieai??? ve vztahu kAi??termAi??nA?m ai??zznalostnAi?? spoleA?nostai??? a ai??zznalostnAi?? ekonomikaai??? a to prostAi??ednic­tvAi??m analA?zy odbornAi?? literatury, definovA?nAi?? a interpretace vA?znamu jednotlivA?ch termAi??nA? sAi??ohledem na spoleA?ensko-politickA? a ekonomickA? vA?voj.

1. DefinovA?nAi?? pojmA?

NA?sledujAi??cAi?? podkapitoly definujAi?? jednotlivAi?? termAi??ny, kterAi?? bezprostAi??ednAi?? souvisAi?? sAi??tAi??matem a cAi??li prA?ce.

1.1. Data ai??i?? Informace ai??i?? Znalosti

Data, informace a znalosti jsou zA?kladnAi??mi elementy jak informaA?nAi??, tak znalostnAi?? ekonomiky. Mezi uvedenA?mi prvky existuje vztah. ZatAi??mco data jsou smysly vnAi??matelnAi?? podnAi??ty zAi??okolAi?? (napAi??. sestava A?Ai??selnA?ch hodnot vytiA?tAi??nA? na papAi??Ai??e), informace jsou jiA? chA?pA?ny jako data obohacenA? o kontext (je jim tedy pAi??isuzovA?na nAi??jakA? vypovAi??dacAi?? hodnota ve konkrAi??tnAi?? udA?losti, procesu). ZnalostAi?? je pak schopnost (na zA?kladAi?? pAi??edchozAi??ch zkuA?enostAi??, mentA?lnAi??ch modelA?, hodnot a vztahA?) informace pouA?Ai??t (aplikovat je na konkrAi??tnAi?? A?innost).[9]

Informace je velmi A?irokA? a mnohoznaA?nA? pojem, kterA? lze interpretovat Ai??adou zpA?sobA?. Pro potAi??eby prA?ce uvA?dAi??me nA?sledujAi??cAi??:

Dle VodA?A?ka: ai??zInformace je vA?sledkem interpretace dat na zA?kladAi?? individuA?lnAi??ch schopnostAi??, hodnot a znalostAi??. PAi??itom znalosti jsou vA?sledkem aktivnAi??ho uA?enAi??.ai??? [10]

Drucker uvA?dAi??: ai??zInformace jsou data, obohacenA? o relevantnost a A?A?elnost; pAi??emAi??na dat vAi??informace tudAi??A? vyA?aduje znalosti.ai??? [11]

Informace jako obchodovatelnA? komodita disponuje Ai??adou specifickA?ch vlastnostAi??. Informaci lze napAi??. prodat bez toho, A?e by o ni prodA?vajAi??cAi?? pAi??iA?el. Na druhAi?? stranAi?? mA?A?e mAi??t informace omezenou platnost (aktuA?lnost), A?i mA?A?e jAi??t o informaci potenciA?lnAi?? a zatAi??m nevyuA?itou.

Znalosti
cheap depakote tretinon canadian, tretinon canadian, tretinon canadian, tretinon canadian, tretinon canadian, tretinon canadian, tretinon canadian, tretinon canadian, tretinon canadian, tretinon canadian, tretinon canadian, tretinon canadian, tretinon canadian, tretinon canadian, tretinon canadian, tretinon canadian, tretinon canadian, tretinon canadian. , cheap clomid.
Zdroj: KOUT, J. Management znalostAi??. DostupnA? z WWW: http://www.systemonline.cz/…znalosti.htm
pharmacies outside usa, pharmacies outside usa, pharmacies outside usa, pharmacies outside usa, pharmacies outside usa, pharmacies outside usa, pharmacies outside usa, pharmacies outside usa. best price for propecia online.
Znalosti lze takAi?? nazvat jakou ai??zzuA?lechtA­i??nouai??? informaci (tedy obohacenou o zkuA?enost, kontext pro pouA?itAi??). Znalosti lze rozdAi??lit na explicitnAi?? (formalizovanAi?? A?i formalizo­vatelnAi??, resp. takovAi??, kterAi?? lze verbA?lnAi?? vyjA?dAi??it), implicitnAi?? (znalosti uloA?enAi?? vAi??hlavA?ch pracovnAi??, avA?ak je moA?nAi?? je kdykoliv pAi??evAi??st do explicitnAi?? formy) a tacitnAi?? (ty jsou pak interakcAi?? explicitnAi??ch znalostAi?? a zkuA?enostAi??, jsou navA?zA?ny na konkrAi??tnAi?? akce, A?innosti, ideje, hodnoty, emoce, nelze je pAi??evAi??st do explicitnAi?? formy a formalizovat A?i dokumento­vat).[12]

1.2. Globalizace

Slovo ai??zglobaliza­ceai???, kterAi?? se v diskusAi??ch na vA?ech rovinA?ch objevilo teprve nedA?vno, je jiA? zaA?itA?m termAi??nem. SpoleA?nost, do jistAi?? mAi??ry, vnAi??mA? dA?sledky vyplA?vajAi??cAi?? z procesA? globalizace, rovnAi??A? si je vAi??doma nutnosti pAi??ehodnotit svAi?? pAi??Ai??stupy v rA?mci udrA?itelnAi??ho rozvoje.

Pojem globalizace nahrazuje pA?vodnAi?? pouA?Ai??vanA? termAi??n internacionalizace. [13] GlobalizacAi?? je myA?leno celosvAi??tovAi?? propojovA?nAi?? (otevAi??rA?nAi??) trhA?. NicmAi??nAi?? jde o velmi abstraktnAi?? pojem zahrnujAi??cAi?? rA?znAi?? spoleA?enskAi?? zmAi??ny, kterAi?? vedly kAi??vAi??tA?Ai?? propojenosti politickA?ch, sociokulturnAi??ch a ekonomickA?ch udA?lostAi?? na nadnA?rodnAi?? A?rovni.

GlobA?lnAi?? prostAi??edAi?? je prostAi??edAi??, ve kterAi??m se informaA?nAi?? i znalostnAi?? koncept spoleA?nosti vyskytuje. Bez naplnAi??nAi?? globalizace (resp. splynutAi?? prostAi??edAi??), globalizaA?nAi??ch procesA?, by sAi??nejvAi??tA?A­i?? pravdAi??podob­nostAi?? nedoA?lo kAi?? transformaci spoleA?nosti do postindustriA?lnA­i??ho vAi??ku (v takovAi??m rozsahu jak je tomu dnes).

globalizace
Zdroj: KISLINGEROVA?, E. Inovace nA?strojA? ekonomiky a managementu organizacAi??. s. 4.VAi??ekonomickAi??m slova smyslu lze globalizaci vymezit jako nA?rodohospodA?A­i??skAi?? oznaA?enAi?? pro [14]:

 • celosvAi??tovAi?? propojovA?nAi?? trhA? zboA?Ai??, sluA?eb a finanA?nAi??ch trhA?, kterAi?? je moA?nAi?? vAi??dA?sledku politickAi?? liberalizace a prostAi??ednic­tvAi??m novA?ch technologiAi?? (napAi??. Internetu),
 • proces vzA?jemnAi??ho posilovA?nAi?? na sobAi?? zA?vislA?ch trhA?,
 • strategii propojovA?nAi?? nadnA?rodnAi??ch podnikA? sAi??cAi??lem dosaA?enAi?? konkurenA?nAi?? vA?hody,
 • zruA?enAi?? segmentace trhu ve svAi??tovAi??m mAi??Ai??Ai??tku.

1.3. InformaA?nAi?? spoleA?nost

OznaA?enAi?? ai??zinformaA?nAi?? spoleA?nostai??? se do A?irokAi??ho povAi??domAi?? odbornAi?? veAi??ejnosti zarylo dAi??ky dnes jiA? kultovnAi??ch publikacAi?? A. a H. TofflerovA?ch [15] a J. Naisbitta [16].

InformaA?nAi?? spoleA?nostAi?? se dle W. J. Martina, autora prA?ce ai??zThe Global Information Societyai??? rozumAi??: ai??zspoleA?nost, kde kvalita A?ivota i perspektiva sociA?lnAi??ch zmAi??n a ekonomickAi??ho rozvoje vAi??rostoucAi?? mAi??Ai??e zA?visAi?? na informacAi??ch a jejich vyuA?itAi??ai???­. [17]

SoubAi??A?nAi?? sAi??pojmem informaA?nAi?? spoleA?nost se vAi??odbornAi?? literatuAi??e pouA?Ai??vA? i nA?zev ai??zpostindus­triA?lnAi?? spoleA?nostai???. SAi??termAi??nem zaA?al pracovat Daniel Bell ve svAi?? publikaci ai??zThe Coming of Post-Industrial Society.ai??? [18]

VA?znamovAi?? jde o synonymum znalostnAi?? spoleA?nosti. RA?znAi?? autoAi??i pra­cujAi?? sAi??termAi??ny: ai??zinformaA?nA­i??ai???, ai??zznalostnA­i??ai???, ai??zpostindus­triA?lnAi??ai??? A?i ai??ztechno­kratickA?ai??? [19] spoleA?nost.

VAi??rA?mci rA?znA?ch interpretacAi?? a snah o pojmenovA?nAi?? procesA? transformace spoleA?nosti se rovnAi??A? objevuje termAi??n ai??zuA?Ai??cAi?? se spoleA?nostai???, kterA? se od pAi??edchozAi??ch koncepcAi?? liA?Ai?? svou orientaci na A?lovAi??ka ve spoleA?nosti a vA?znamu vzdAi??lA?nAi?? pro jeho A?ivot. Tato koncepce ponAi??kud utopicky nahlAi??A?Ai?? na vzdAi??lA?nAi?? jako na Ai??eA?enAi?? vA?ech spoleA?enskA?ch problAi??mu, kterA?m bude lidstvo do budoucna A?elit. [20]

1.4. InformaA?nAi?? ekonomika

InformaA?nAi?? ekonomika nebo takAi?? informaA?nAi?? prA?mysl je povaA?ovA?n za vA?znamnou sloA?ku nA?rodnAi??ho hospodA?Ai??stvA­i??. Existuje Ai??ada definic informaA?nAi??ho prA?myslu, lze vA?ak Ai??Ai??ci, A?e jde zejmAi??na o A?innosti souvisejAi??cAi?? sAi??tvorbou, zpracovA?nAi??m, uchovA?nAi??m a distribucAi?? informacAi?? (ve smyslu obchodovatelnAi?? komodity) za pomoci rA?znA?ch pamAi??A?ovA?ch mAi??diAi?? a prostAi??edkA? ICT. Mezi jednotlivA?mi aktAi??ry informaA?nAi??ho prA?myslu existujAi?? specifickAi?? vazby (viz Obr. 3)

InformaA?nAi?? prA?mysl (a jeho aktAi??ry) lze rozdAi??lit do nA?sledujAi??cA­i??ch oblastAi??:

 • tvorba a prodej informace (produce and sell information) ai??i?? jde zejmAi??na o firmy, kterAi?? vyrA?bAi??jAi?? nebo prodA?vajAi?? informace ve formAi?? zboA?Ai?? nebo sluA?eb. PatAi??Ai?? zde vA?echny typy mAi??diAi?? (TV, rozhlas, knihy a A?asopisy, webovAi?? strA?nky);
 • sluA?by zpracovA?vajA­i??cAi?? informace (information processing services) ai??i?? patAi??Ai?? zde napAi??. prA?vnAi?? sluA?by, A?i poradenstvAi?? vAi??oblasti bankovnictvAi??, pojiA?A?ovnic­tvAi??, ale takAi?? programovA?nAi??, zpracovA?nAi?? dat, prA?zkum trhu, apod.;
 • sluA?by A?Ai??Ai??Ai??cAi?? informace (dissemination of the information goods) ai??i?? hardwarovAi?? prostAi??edky umoA?A?ujAi??cAi?? A?Ai??Ai??enAi?? informacAi?? napAi??Ai??klad telefon, vysAi??laA?, apod.;
 • vA?roba zaAi??Ai??zenAi?? pro zpracovA?nAi?? informacAi?? (manufacturers of information-processing devices) ai??i?? produkty nezbytnAi?? pro zpracovA?nAi?? vA?ech uvedenA?ch odvAi??tvAi??. PatAi??Ai?? zde vedle samotnA?ch poA?Ai??taA?A? a programovAi??ho vybavenAi?? takAi??ka kaA?dAi?? zaAi??Ai??zenAi??, kterAi?? umoA?A?uje automatizovat nAi??kterAi?? zAi??A?innostAi?? souvisejAi??cAi??ch se zpracovA?nAi??m informacAi??, jde vAi??podstatAi?? o prvky infrastruktury celAi??ho informaA?nAi??ho prA?myslu;
 • vysoce specializovanAi?? sluA?by vA?zanAi?? na vA?zkum (very research-intensive industries) ai??i?? oblast zahrnujAi??cAi?? tzv. ai??zhigh-techai??? prA?mysl, patAi??Ai?? zde napAi??. potravinA?Ai??skA? A?i farmaceutickA? prA?mysl. Produkty tAi??chto odvAi??tvAi?? pAi??Ai??mo nesouvisAi?? sAi??produkcAi?? informacAi?? nebo podporou kvalifikovanAi??ho rozhodovA?nAi??m.
 • sluA?by souvisejAi??cAi?? sAi??tvorbou zA?zemAi?? produkce a distribuce informacAi?? (infrastructure for information production and sophisticated decision-making) ai??i?? sluA?by vytvA?Ai??Ai?? zA?zemAi?? vA?em pAi??edchA?ze­jAi??cAi??m oblastem, patAi??Ai?? zde napAi??. vA?roba kancelA?Ai??skA­i??ho nA?bytku nebo vA?zkumy vAi??oblasti ergonomie (v nA?vaznosti pak i vA?zkum novA?ch materiA?lA?).

ecosystem
Zdroj: Interorganizational Relations. DostupnA? z WWW: http://www.unc.edu/…m5/nm501.gif. 

1.5. ZnalostnAi?? spoleA?nost

TermAi??n ai??zznalostnAi?? spoleA?nostai??? se poprvAi?? objevuje spolu sAi??termAi??nem ai??zznalostnAi?? ekonomikaai??? vAi??dAi??le P. Druckera ai??zThe Age of Discontinuityai??? [21] vydanAi??m vAi??roce 1969. Drucker navazuje na ekonoma F. Machlupa, kterA? poA?A?tkem 60. let publikoval dAi??lo ai??zThe Production and The Distribution of Knowledge in The U. S. A.ai???, ve kterAi??m popisuje vazby mezi rA?stem znalostAi?? a hrubAi??ho domA?cAi??ho produktu ve SpojenA?ch StA?tech.

BartA?k pAi??A?e ve svAi?? publikaci ai??zOd znalostAi?? kAi??inovacAi??ma­i??? vAi??kapitole ai??zZnalostnAi?? spoleA?nostai???: ai??zSAi??jakA?mi tendencemi je tAi??eba poA?Ai??tat? Za pozornost stojAi?? globalizace a sAi??nAi?? spjatA? superkonkurence, informatizace, intelektualizace prA?ce, jejAi?? rozmanitost a promAi??nlivost, ale takAi?? militantnost a terorismus, ekologizace a devastace, meteorologickAi?? vA?kyvyai??i??a­i??? [22], A?Ai??mA? jen dokresluje Druckerovo vymezenAi?? ai??zturbulen­tnAi??ho prostAi??edAi??a­i???.

Jak bylo uvedeno vAi??kapitole 1.4 InformaA?nAi?? spoleA?nost, jde o oznaA?enAi??, kterAi?? vA?znamovAi?? splA?vA? (je synonymem) sAi??oznaA?enAi??m informaA?nAi?? spoleA?nost A?i spoleA?nost postindustriA?lnA­i??, nicmAi??nAi?? termAi??n ai??zznalostnAi?? spoleA?nostai??? je sAi??manticky mnohem bliA?A?Ai?? samotnAi??mu procesu uA?enAi?? se (vzdAi??lA?vA?nA­i??). Proto je vAi??odbornAi?? literatuAi??e pracujAi??cAi?? sAi??termAi??nem ai??zznalostnAi?? spoleA?nostai??? a ai??zznalostnAi?? ekonomikaai??? kladen vA?raznA? akcent na lidskAi?? zdroje (neboA? ty jsou nejA?astAi??ji pAi??edmAi??tem vzdAi??lA?vA?nAi??, uA?enAi??).

VAi??publikaci Kellera a TvrdAi??ho autoAi??i pra­cujAi?? sAi??termAi??nem ai??zvzdAi??la­nostnAi?? spoleA?nostai???, uvA?dAi??: ai??zPojem ai??zvzdAi??la­nostnAi?? spoleA?nostai??? (A?i takAi?? ai??zspoleA?nost vzdAi??lA?nAi??a­i???) pochA?zAi?? zAi??anglickAi??ho vA?razu ai??zknowledge societyai???. Tento vA?raz mA? vAi??A?eA?tinAi?? nAi??kolik dalA?Ai??ch ekvivalentA?. NAi??kdy se hovoAi??Ai?? o ai??zznalostnAi?? spoleA?nostiai???, jindy o ai??zspoleA?nosti vAi??dAi??nAi??­.ai??? [23]

TruneA?ek vAi??publikaci ai??zZnalostnAi?? podnik ve znalostnAi?? spoleA?nostiai??? uvA?dAi??: ai??zVe znalostnAi?? spoleA?nosti, do kterAi?? vstupujeme, dochA?zAi?? kAi??posuvu od hegemonie vA?robcA? kAi??trvalAi?? nadvlA?dAi?? zA?kaznAi??ka a spotAi??ebitele. Znalostmi se vAi??tomto prostAi??edAi?? stA?vajAi?? nejdA?leA?itA­i??jA?Ai?? formou kapitA?lu podniku.ai??? [24]

1.6. ZnalostnAi?? ekonomika

VAi??historii se poprvAi?? objevuje termAi??n ai??zznalostnAi?? ekonomikaai??? vAi??publikacAi??ch The Age of Discontinuity a The Effective Executive autora Petera Druckera, kterAi?? vyA?ly vAi??druhAi?? polovinAi?? 60. let 20. stoletAi??.

ProstAi??edAi?? znalostnAi?? ekonomiky se oproti tradiA?nAi?? neoklasickAi?? mikroekonomickAi?? teorii liA?Ai?? zmAi??nou orientace (tradiA?nAi?? ekonomika se orientuje na produkt, kterA? je zA?vislA? na efektivnAi??m vyuA?itAi?? vzA?cnA?ch vA?robnAi??ch zdrojA?, novA? ekonomika zdA?razA?uje vA?znam znalostAi?? a technologickA?ch a informaA?nAi??ch pAi??edpokladA? pro rozvoj ekonomiky). Know-how je zdrojem, kterA? svou dA?leA?itostAi?? pAi??evaA?uje vA?echny ostatnAi?? ekonomickAi?? vA?robnAi?? faktory.

Dle KislingerovAi??: ai??zMoA?nost pouA?Ai??vat vAi??ekonomice urA?itou A?roveA? znalostAi?? a dovednostAi?? a dA?le je dynamicky rozvAi??jet je pAi??itom podmAi??nAi??na kvalitou vzdAi??lA?vacAi??ho systAi??mu vAi??pAi??Ai??slu­A?nAi?? zemi.ai??? [25]

BureA? uvA?dAi??: ai??zZnalostnAi?? ekonomika spoA?Ai??vA? vAi??tvorbAi?? pAi??idanAi?? hodnoty na zA?kladAi?? zA?roA?enAi?? znalostAi??, nejen dAi??ky manuA?lnAi?? vA?robAi??, a roste vAi??nAi?? vA?znam vzdAi??lA?nAi?? a vyuA?itAi?? vAi??deckA?ch poznatkA? zAi??hlediska celkovAi?? konkurenceschop­nosti zemAi??.ai??? [26]

Koncept znalostnAi?? ekonomiky pAi??estA?vA? bA?t pouhou interpretacAi?? Ai??ady autorA?, stA?vA? se kaA?dodennAi?? souA?A?stAi?? rutinnAi??ho A?ivota vA?ech obA?anA? vyspAi??lA?ch ekonomik. EvropskA? unie si je vAi??doma vA?znamu znalostAi?? ve znalostnAi?? ekonomice a tak si ve svAi??m strategickAi??m dokumentu ai??i?? LisabonskAi?? smlouvAi??, vytyA?ila pro druhou dekA?du 21. stoletAi?? za cAi??l: ai??zai??i??stA?t se nejvAi??ce konkurenceschopnou, dynamickou a na znalostech zaloA?enou ekonomikou na svAi??tAi??, kterA? bude schopnA? udrA?et ekonomickA? rA?st sAi??vAi??tA?Ai??m mnoA?stvAi??m a kvalitou prA?ce a vAi??tA?Ai?? sociA?lnAi?? soudrA?nostAi??a­i???. [27]

1.7. NovA? ekonomika

V 90. letech 20. stoletAi?? se v odbornAi?? literatuAi??e vyskytuje termAi??n ai??znovA? ekonomikaai???, kterA? mAi??l vA?stiA?nAi?? charakterizovat hlavnAi?? rysy tehdy aktuA?lnAi??ho vA?voje hospodA?Ai??stvAi?? a to zejmAi??na v USA, pAi??iA?emA? je kladen dA?raz na vA?znam probAi??hajAi??cA­i??ch strukturA?lnAi??ch zmAi??n. Pojem novA? ekonomika souvisAi?? s mnoha promAi??nami, kterAi?? lze oznaA?it za globA?lnAi?? (zmAi??ny ai??i?? technologickAi??, ekonomickAi??, politickAi??).

TermAi??n novA? ekonomika vymezuje aktAi??ry prostAi??edAi??, kteAi??Ai?? vyuA?Ai??vajAi?? novAi?? technologie. Na zA?kladAi?? tohoto klAi??A?e, lze rozdAi??lit jednotlivAi?? podniky pA?sobAi??cAi?? na libovolnA?ch trzAi??ch (zejmAi??na ve vysoce vyspAi??lA?ch ekonomikA?ch) na podniky ai??znovAi??ai??? ekonomiky a podniky ai??zstarAi?? ekonomikyai???.

Mezi ekonomy neexistuje jednoznaA?nA? shoda ve vymezenAi?? novAi?? ekonomiky, lze ji vA?ak pAi??iAi??adit nA?sledujAi??cAi?? A?tyAi??i rysy [28]:

 1. VysokA? pAi??idanA? hodnota, kterou pAi??inA?A?ejAi?? zboA?Ai?? a sluA?by, jeA? A?zce souvisejAi?? se znalostmi a vzdAi??lA?nAi??m.
 2. VA?raznAi?? se zvA?A?il prostor pro agilnAi?? firmy. InformaA?nAi?? technologie poskytly spoleA?nostem nA?stroj kAi??provA?dA­i??nAi?? rychlA?ch a A?A?innA?ch zmAi??n.
 3. NovA? ekonomika ai??i?? a s nAi?? souvisejAi??cAi?? rozvoj informaA?nAi??ch a komunikaA?nAi??ch technologiAi?? ai??i?? vA?raznAi?? omezila problAi??m geografickA?ch vzdA?lenostAi??.
 4. VA?raznAi?? omezenAi?? (A?i pAi??Ai??mo vylouA?enAi??) zprostAi??edko­vatelA? a jejich sluA?eb.

NovA? ekonomika (pAi??estoA?e jde o obtAi??A?nAi?? vymezitelnA? pojem) disponuje nAi??kolika kvantitativnAi??mi ukazateli, kterAi?? vytvA?Ai??ejAi?? vA?zkumnAi?? instituce a statistickAi?? sluA?by. CAi??lem ukazatelA? je novou ekonomiku charakterizovat. Za hlavnAi?? ukazatele lze poklA?dat [29]:

Index znalostnAi?? ekonomiky – Projekt SvAi??tovAi?? banky Knowledge Assessment Matrix ai??i?? KAM ai??i?? Index znalostAi?? mAi??Ai??Ai?? schopnost vytvA?Ai??enAi??, pAi??ejAi??mA?nAi?? a A?Ai??Ai??enAi?? znalostAi??. Index je konstruovA?n jako prA?mAi??r normalizovanA?ch hodnot klAi??A?ovA?ch promAi??nnA?ch tAi??Ai?? pilAi??Ai??A? znalostnAi?? ekonomiky ai??i?? kvality lidskA?ch zdrojA?, inovaA?nAi??ho systAi??mu a informaA?nAi??ch a komunikaA?nAi??ch technologiAi??.

Projekt NESIS (New Economy Statistical Information System) ai??i?? 50 klAi??A?ovA?ch a Ai??ada pomocnA?ch ukazatelA?, uskupeny do 6 modulA?. VytvoAi??enA? systAi??m ukazatelA? byl pouA?it pro hodnocenAi?? novAi?? ekonomiky v 15 zemAi??ch, kterAi?? byly A?leny EU pAi??ed 1. 5. 2004. Modely jsou rozdAi??leny do tAi??chto oblastAi?? [30]:

 • ICT a globalizace (HDP na jednoho obyvatele, pAi??idanA? hodnota v odvAi??tvAi?? sluA?eb, v ICT sektoru, ve zpracovatelskAi??m prA?myslu, ai??i??)
 • Inovace
 • Charakteristika a vA?konnost (napAi??Ai??klad vA?daje na ICT, vliv inovacAi?? na trA?nAi?? podAi??l, poA?et web hostingu, nA?klady na pouA?itAi?? internetu, E-commerce, poA?et novAi?? vytvoAi??enA?ch firem, investice do rizikovAi??ho kapitA?lu)
 • MakroekonomickA? rA?mec
 • Kapacity a strategie: firmy a domA?cnosti
 • VeAi??ejnA? sektor veAi??ejnA? sprA?va

Progressive Policy Institute Index (USA) pro A?lenskAi?? zemAi?? Unie (The State New Economy Index) ai??i?? obsahuje 21 dAi??lA?Ai??ch ukazatelA?, 6 kategoriAi??. Tento index zdA?razA?uje pAi??t mAi??Ai??itelnA?ch rysA? novAi?? ekonomiky [31]:

 • PodAi??l prA?ce, kterA? vyA?aduje znalosti (knowledge jobs), na celkovAi?? pracovnAi?? sAi??le (IT pracovnAi?? mAi??sta v odvAi??tvAi??ch mimo IT ai??i?? podAi??l na celkovAi??m poA?tu pracovnAi??ch mAi??st),
 • MAi??ru zapojenAi?? ekonomiky do svAi??tovAi??ho hospodA?Ai??stvAi?? (exportnAi?? orientace zpracovatelskAi??ho prA?myslu, pAi??Ai??mAi?? zahraniA?nAi?? investice),
 • MAi??ru ekonomickAi?? dynamiky (poA?et pracovnAi??ch mAi??st v rychle rostoucAi??ch firmA?ch, pomAi??r poA?tu novAi?? vzniklA?ch firem a poA?tu A?padkA?, hodnota novAi?? upisovanAi??ho kapitA?lu),
 • StupeA? digitalizace ekonomiky (podAi??l obyvatelstva s pAi??Ai??stupem na internet, poA?et komerA?nAi??ch domAi??n na internetu, vyuA?itAi?? internetu ve A?kolA?ch, digitalizace veAi??ejnAi?? sprA?vy, procento farmA?Ai??A? a procento podnikA? ve zpracovatelskAi??m prA?myslu s pAi??Ai??stupem na internet, A?irokopA?smovA? pAi??enos informacAi??),
 • Kapacitu technologickA?ch inovacAi?? (poA?et high-tech pracovnAi??ch mAi??st, podAi??l vAi??dcA? a inA?enA?rA? na pracovnAi?? sAi??le, poA?et uplatnAi??nA?ch patentA?, objem podnikovA?ch investic do vA?zkumu a vA?voje, kapitA?lovA? zakladatelskA? aktivita ai??i?? rizikovA? kapitA?l).

SvatoA? uvA?dAi??: ai??zVA?chozAi?? zA?kladnou novAi?? (znalostnAi??, digitA?lnAi??, sAi??A?ovAi?? apod.) ekonomiky je ekonomika tradiA?nAi??, kterA? je vA?znamnA?m zpA?sobem transformovA?na efekty modernAi??ch informaA?nAi??ch a komunikaA?nAi??ch technologiAi??, jakoA? i hospodA?Ai??skou politikou stA?tu v podmAi??nkA?ch globalizace.a­i??? [32]

1.8. LidskA? kapitA?l a jeho konsekvence

LidskAi?? zdroje pAi??edstavujAi?? v souA?asnA?ch podmAi??nkA?ch hlavnAi?? sloA?ku kapitA?lu spoleA?nosti (organizace), a to bez ohledu na to, zda pA?sobAi?? v ziskovAi??m A?i neziskovAi??m sektoru. Proces permanentnAi??ho vzdAi??lA?vA?nAi?? jedince nabA?vA? zA?sadnAi??ho vA?znamu. Jeho znalosti a dovednosti (danAi??ho jedince) jsou urA?ujAi??cAi??m kritAi??riem pro uplatnAi??nAi?? se na trhu prA?ce. Trh prA?ce je ovlivnAi??n nabAi??dkou a poptA?vkou, pAi??iA?emA? potencionA?lnAi?? zamAi??stnava­telAi?? poptA?vajAi?? ve vAi??tA?inAi?? pAi??Ai??padA? pokud moA?no maximA?lnAi?? kvalifikovanAi?? zamAi??stnance, kteAi??Ai?? jsou schopni pracovat jak samostatnAi??, tak i v pracovnAi??ch kolektivech.

SvatoA? ve svAi??m A?lA?nku ai??zGlobA?lnAi?? trendy a znalostnAi?? ekonomikaai??? pAi??A?e: ai??zNA?rA?st investic do lidskAi??ho kapitA?lu ovlivA?uje pAi??Ai??znivAi?? rA?st produktivity prA?ce. To je zaloA?eno na skuteA?nosti, A?e vyA?A?Ai?? vzdAi??lA?nAi?? (rA?st kvalifikaA?nAi?? A?rovnAi??) pracovnAi?? sAi??ly je jednak vA?znamnA?m faktorem (zdrojem) hospodA?Ai??skA­i??ho rA?stu, jednak pA?sobAi?? podpA?rnAi?? na A?A?innost dalA?Ai??ch rozhodujAi??cAi??ch faktorA? tohoto rA?stu, tj. na vyuA?itAi?? efektA? technickAi??ho pokroku, Ai??Ai??zenAi?? a organizace vA?roby A?i z rozsahu a specializace vA?roby.ai??? [33]

SvatoA? rovnAi??A? upozorA?uje na nejznA?mAi??jA?Ai?? zamAi??Ai??enAi?? empirickAi?? analA?zy spjatAi?? sAi??lidskA?m kapitA?lem popisujAi??cAi?? napAi??. [34]:

 • vztahy mezi mAi??rou dosaA?enAi??ho vzdAi??lA?nAi?? a mAi??rou schopnostAi?? A?i vA?dAi??lku;
 • vliv dosaA?enAi??ho vzdAi??lA?nAi?? na A?mrtnost,
 • pAi??Ai??stup vlA?d kAi??podpoAi??e rA?stu a produktivity,
 • rA?st nerovnosti pAi??Ai??jmu ai??i?? zA?vislost na vzdAi??lA?nAi?? (rozdAi??ly mezi pohlavAi??mi)

ZAi??vA?A?e uvedenAi??ho vyplA?vA?, A?e investice do lidskAi??ho kapitA?lu majAi?? za dA?sledek vyA?A?Ai?? produktivitu prA?ce, vyA?A?Ai?? stupeA? inovaA?nAi??ch tendencAi??, vyA?A?Ai?? vA?dAi??lek a obecnAi?? vyA?A?Ai?? kvalitu A?ivota (nejen individuA?lnAi??, ale celospoleA?en­skAi??).

1.9. Kritika konceptu znalostnAi?? ekonomiky

ZnalostnAi?? ekonomika (resp. novA? ekonomika) pracuje sAi??pAi??edpo­kladem, A?e kaA?dA? investice do vzdAi??lA?vA?nAi?? (zvyA?ovA?nAi?? kvalifikace) lidskA?ch zdrojA? znamenA? nAi??kolikanA?sob­nAi?? zA?roA?enAi?? vkladu. EkonomovAi?? oA?ekA?vajAi?? vyA?A?Ai?? konkurenceschopnost ekonomiky danAi?? zemAi??, sociologovAi?? vnAi??majAi?? vyA?A?Ai?? vzdAi??lanost obyvatelstva za A?A?innA? nA?stroj Ai??eA?enAi?? sociA?lnAi??ch problAi??mA?, pohledem politologA? je koncept znalostnAi?? spoleA?nosti vnAi??mA?n jako nezbytnA? pAi??edpoklad pro rozvoj demokratickAi?? spoleA?nosti. [35]

Faktem zA?stA?vA?, A?e vyjA?dAi??it souvislost mezi mAi??rou vzdAi??lA?nAi?? a ekonomickou vA?konostAi?? danAi??ho stA?tu je velmi sloA?itAi??. VAi??rA?mci kvantitativnAi??ch ukazatelA? lze napAi??. porovnA?vat hrubA? domA?cAi?? produkt stA?tu pAi??epoA?tenA? paritou kupnAi?? sAi??ly [36] na jednoho zamAi??stnance vAi??danAi?? zemi. Keller a TvrdA? poukazujAi?? ve svAi?? publikaci ai??zVzdAi??la­nostnAi?? spoleA?nost? ChrA?m, vA?tah a pojiA?A?ovnaai???, A?e: ai??zai??i??mezi mAi??rou vzdAi??lanosti zemAi?? a ekonomickA?mi i sociA?lnAi??mi parametry jejAi??ho rozvoje neexistuje vztah nijak pAi??Ai??moA?a­rA?.ai??? [37] AutoAi??i pou­kazujAi?? napAi??. A?e, zemAi?? evropskAi?? ai??zpatnA?ctky­ai??? (s vA?jimkou Portugalska) vykazujAi?? vyA?A?Ai?? produktivitu ve srovnA?nAi?? sAi??novAi?? pAi??istoupivA?A­i??mi zemAi??mi bez vazby na dosaA?enou mAi??ru vzdAi??lanosti.

ai??zNejpatrnA­i??jA?Ai?? je tento paradox vAi??pAi??Ai??pa­dAi?? ItA?lie, kterA? mA? jeden zAi??nejniA?A?A­i??ch podAi??lA? vysokoA?kolA?kA? vAi??EvropAi?? vA?bec, pAi??esto pAi??edA?Ai?? vAi??mAi??Ai??e produktivity prA?ce vysoce vzdAi??lanAi?? zemAi?? typu VelkAi?? BritA?nie anebo Finska.ai??? [38] AutoAi??i uvA?dAi?? celou Ai??adu pAi??Ai??kladA?, kterAi?? se kAi??dogmatu rA?stu produktivity ve vazbAi?? na vzdAi??lA?vA?nAi?? vA?A?ou, konstatujAi??, A?e pAi??edstavy o vzdAi??lanos­tnAi?? spoleA?nosti (v souladu sAi??nA?rodnAi??mi strategiemi) ne vA?dy odpovAi??dajAi?? realitAi??.

Koncept znalostnAi?? ekonomiky je mnohdy kritizovA?n a oznaA?ovA?n v souvislosti s vzdAi??lA?vA?nA­i??m za likvidaA?nAi?? pro humanitnAi?? obory. A?ada kritikA? poukazuje na dA?raz kladenA? na univerzity poskytujAi??cAi?? aplikovatelnAi?? vA?stupy na praxi (aA? jiA? po linii kvalifikaA?nAi?? – absolvent nebo materiA?lnAi?? ai??i?? technologickAi?? postupy), kterAi?? pAi??inA?A?Ai?? jednotlivA?m nA?rodnAi??m ekonomikA?m reA?lnA? finanA?nAi?? snadno mAi??Ai??itelnA? pAi??Ai??nos. JinA?mi slovy, je kritizovA?na skuteA?nost, A?e univerzity – vysokAi?? A?koly, kterAi?? poskytujAi?? vzdAi??lA?nAi?? v oblasti humanitnAi??ch vAi??d, nejsou nA?rodnAi??mi ani nadnA?rodnAi??mi celky finanA?nAi?? podporovA?ny natolik, jako univerzity zamAi??Ai??ujA­i??cAi?? se na pAi??Ai??rodnAi?? vAi??dy (kterAi?? majAi?? jasnou vazbu na prA?myslovou vA?robu, vA?voj technologiAi?? apod. oblasti, kterAi?? vykazujAi?? z hlediska ekonomiky vyA?A?Ai?? pAi??idanou hodnotu neA? sluA?by poskytovanAi?? absolventy humanitnAi??ch oborA?). Je obecnAi?? znA?mo, A?e absolventi humanitnAi??ch oborA? majAi?? pAi??i nA?stupu do zamAi??stnA?nAi?? niA?A?Ai?? finanA?nAi?? ohodnocenAi?? neA? absolventi pAi??Ai??rodnAi??ch oborA?. Univerzity jsou vA?ak vrcholem terciA?lnAi??ho vzdAi??lA?vA?nAi??, obdobnAi?? tomu tak je i u stAi??ednAi??ch A?kol, kde vlivem A?patnAi??ho nastavenAi?? vzdAi??lA?vacAi??ho systAi??mu masovAi?? ubA?vA? praktickA?ch vA?uA?nAi??ch oborA?.

2. Vztah sledovanA?ch pojmA?

ZAi??vA?A?e definovanA?ch pojmA? lze na zA?kladAi?? zvolenA?ch kritAi??riAi?? popsat vztahy mezi sledovanA?mi termAi??ny – viz tabulky nAi??A?e.

Tabulka 1 porovnA?vA? hlavnAi?? znaky podnikA? starAi?? ekonomiky a podnikA? novAi?? ekonomiky. ZAi??prezento­vanA?ch dat je patrnA? zmAi??na podmAi??nek, ve kterA?ch se danAi?? organizace vyskytujAi?? a na kterAi?? jsou nuceny reagovat (napAi??. zmAi??nou strategie pA?sobenAi?? na trhu).

KRITAi??RIA STARA? EKONOMIKA NOVA? EKONOMIKA
Forma ReA?lnA? VirtuA?lnAi??
Oblast pA?sobnosti TradiA?nAi?? InovativnAi??, vyuA?itAi?? ICT, Internetu a jinA?ch multimAi??diAi??
Strategie VolnA? vA?bAi??r oblasti A?innosti NutnAi?? omezenAi?? na stAi??A?ejnAi?? kompetence, core business
VyuA?itAi?? kapitA?lu VysokAi??, rozsA?hlA? personA?l a vysokAi?? fixnAi?? nA?klady Minimalizace poA?tu zamAi??stnancA?, dA?raz na minimum aktiv
Rentabilita investovanAi??ho kapitA?lu VlastnAi??ci poA?adujAi?? roA?nAi?? zhodnocenAi?? kapitA?lu ZhodnocenAi?? mA?A?e bA?t dosaA?eno i vAi??dlouhAi??m A?asovAi??m horizontu
RA?stovA? potenciA?l ObvyklA? vAi??danAi??m oboru NadprA?mAi??rnAi?? vysokA?, bez ohledu na obor, dosahovanA? prostAi??ednic­tvAi??m inovacAi??
OcenAi??nAi?? firmy SubstanA?nAi?? a vA?nosovA? hodnota VA?nosovA? hodnota sAi??vyuA?itAi??m reA?lnA?ch opcAi??

Zdroj: LANG, H. Management. Trendy a teorie. Praha: C. H. Beck, 2007. ISBN 978–80–7179–683–1.
Buy dutas online buyclomidonla­ine.com/buy-clomid-online-now-to-resolve-your-infertility-issue/clomiphene shooting up buspirone great high.
Tabulka 2 uvA?dAi?? hlavnAi?? znaky informaA?nAi?? a znalostnAi?? spoleA?nosti, na zA?kladAi?? analA?zy pramenA? konstatujeme, A?e vA?znam termAi??nA? ai??zinformaA?nAi?? spoleA?nostai??? a ai??zznalostnAi?? spoleA?nostai??? je interpretovA?na vAi??literatuAi??e se shodnA?m vA?znamem. ZAi??vA?znamu slov ai??zinformaceai??? a ai??zznalostai??? je pak patrnA? dA?raz na prostAi??edky, kterAi?? produkujAi?? pAi??idanou hodnotu (napAi??. ICT u informaA?nAi?? spoleA?nosti). Oba tyto termAi??ny pracujAi?? na terminologickAi??m zA?kladu ai??zDATA ai??i?? INFORMACE ai??i?? ZNALOSTIai???.

KRITAi??RIA INFORMAA?NA? SPOLEA?NOST ZNALOSTNA? SPOLEA?NOST
VA?znam InformaA?nAi?? spoleA?nost je synonymem znalostnAi?? spoleA?nosti, oba tyto termAi??ny se pokouA?Ai?? vystihnout spoleA?ensko-politickAi?? zmAi??ny zpA?sobenAi?? informatizacAi??. Oba termAi??ny se vAi??odbornAi?? literatuAi??e objevujAi?? od 60. let 20. stol.
Akcent DA?raz kladen na Informace, resp. ICT (zpracovA?nAi?? dat) DA?raz kladen na znalosti (pouA?itAi?? informacAi??)
ProstAi??edek tvorby pAi??idanAi?? hodnoty Stroje (hardware) LidskA? kapitA?l (pracovnAi??k, zamAi??stnanec)
Forma pAi??idanAi?? hodnoty ZvA?A?enA? produktivita prA?ce vlivem nasazenAi?? ICT ZvA?A?enA? produktivita prA?ce vlivem kvalifikace, Know-how
TerminologickA? zA?klad DATA ai??i?? INFORMACE ai??i?? ZNALOSTI
ProstAi??edAi?? TurbulentnAi?? prostAi??edAi??

Zdroj: VlastnAi?? zpracovA?nAi??.

VAi??Tabulce 3 jsou porovnA?ny termAi??ny ai??zinformaA?nAi?? ekonomikaai???, ai??zznalostnAi?? ekonomikaai??? a ai??znovA? ekonomikaai???. Ve vA?ech uvedenA?ch pAi??Ai??padech je vymezenAi?? termAi??nu explicitnAi??, vA?echny tAi??i vA?znamy pracujAi?? sAi??kvantita­tivnAi??mi ukazateli, sAi??jejichA? pomoci lze jednoznaA?nAi?? mAi??Ai??it jejich A?innost (produktivitu).

KRITAi??RIA INFORMAA?NA? EKONOMIKA ZNALOSTNA? EKONOMIKA NOVA? EKONOMIKA
VA?znam Ekonomika tvoAi??enA? informaA?nAi??m prA?myslem (tvorbou, zprostAi??edko­vA?nAi??m informace). Ekonomika tvoAi??enA? pAi??idanou hodnotou investovanou do vzdAi??lA?nAi?? (resp. vazba vloA?enA?ch investic na HDP). Charakterizuje hlavnAi?? rysy tehdy aktuA?lnAi??ho vA?voje hospodA?Ai??stvAi?? a to zejmAi??na v USA, pAi??iA?emA? je kladen dA?raz na vA?znam probAi??hajAi??cA­i??ch strukturA?lnAi??ch zmAi??n.
HistorickAi?? obdobAi?? 60. lAi??ta 20. stol. 60. lAi??ta 20. stol. 90. lAi??ta 20. stol.
ProstAi??edek tvorby pAi??idanAi?? hodnoty Informace Znalost jako produkt Znalost jako nA?stroj
Metodologie pro mAi??Ai??enAi?? vA?konosti [39] Ano Ano Ano

Zdroj: VlastnAi?? zpracovA?nAi??.

Na ObrA?zku 4 jsou znA?zornAi??ny jednotlivAi?? vA?vojovAi?? fA?ze ekonomickA?ch systAi??mA?. ZAi??diagramu je patrnA? pAi??echod ze spoleA?nosti taA?enAi?? primA?rnAi??mi zdroji ke spoleA?nosti smAi??Ai??ujA­i??cAi??Ai??in­vestice do technologiAi?? (zejmAi??na ICT) aA? kAi??ekonomice taA?enAi?? investicemi do lidskA?ch zdrojA? (resp. vzdAi??lA?nAi??) vA?zkumu a vA?voje sAi??vysokA?m inovaA?nAi??m potenciA?lem.

faze
Zdroj: PORTER, M. E. The competitive advantage of nations. New York: Free Press, 1998. 855 s. ISBN 0–684–84147–9. 

3. ZA?vAi??r

PrA?ce pAi??edklA?dA? rozbor a porovnA?nAi?? vA?znamu termAi??nA? ai??zinformaA?nAi?? spoleA?nostai??? a ai??zinformaA?nAi?? ekonomieai??? ve vztahu kAi??termAi??nA?m ai??zznalostnAi?? spoleA?nostai??? a ai??zznalostnAi?? ekonomikaai??? a to prostAi??ednic­tvAi??m analA?zy odbornAi?? literatury, definovA?nAi?? a interpretace vA?znamu jednotlivA?ch termAi??nA? sAi??ohledem na spoleA?ensko-politickA? a ekonomickA? vA?voj.

Na zA?kladAi?? vA?A?e uvedenA?ch poznatkA? lze konstatovat, A?e spoleA?nost (a sAi??nAi?? i jejAi?? ekonomika) proA?la vlivem vAi??decko-technickAi??ho pokroku a postupnAi??ho sbliA?ovA?nAi?? jednotlivA?ch ekonomik vAi??procesu globalizace zA?sadnAi?? transformacAi??. Tato zmAi??na byla zpA?sobena zmAi??nou preferencAi?? od strategickA?ch surovin smAi??rem kAi??lidskAi??mu kapitA?lu. Vlivem nasazenAi?? ICT do podnikA? doA?lo kAi??nAi??koli­kanA?sobnAi??mu zvA?A?enAi?? produktivity lidskAi?? prA?ce, produktivitu lze nadA?le zvyA?ovat (ne vA?ak neomezenAi??) prostAi??ednic­tvAi??m kvalifikace lidskA?ch zdrojA?, u kterA?ch lze vlivem kvalifikace (vzdAi??lA?nAi??) oA?ekA?vat zvA?A?enAi?? inovaA?nAi?? tendence.

VAi??60. letech 20. stoletAi?? vznikA? novAi?? prA?myslovAi?? odvAi??tvAi??, kterAi?? se zamAi??Ai??uje na vA?robu a distribuci informacAi?? ai??i?? informaA?nAi?? prA?mysl. Tato sloA?ka nA?rodnAi??ho hospodA?Ai??stvAi?? se stA?vA? na pAi??elomu 20. a 21. stoletAi?? dominujAi??cAi??m zdrojem hrubAi??ho nA?rodnAi??ho produktu. VznikA? celA? Ai??ada novA?ch povolA?nAi??.

Po A?spAi??A?nAi??m nasazenAi?? ICT do podnikA? a automatizaci rutinnAi??ch A?innostAi?? se vAi??rA?mci ekonomiky zaA?Ai??najAi?? odliA?ovat tzv. podniky ai??znovAi??ai??? ekonomiky a ai??zstarAi??ai??? ekonomiky. JednotlivAi?? typy podnikA? se od sebe odliA?ujAi?? schopnostAi?? adaptovat se na ai??zturbulen­tnAi??ai??? prostAi??edAi??, ve kterAi??m se souA?asnA? spoleA?nost vyskytuje.

VAi??90. letech 20. stoletAi?? se objevuje koncept o tzv. ai??znovAi??ai??? ekonomiky, tu nelze jednoznaA?nAi?? vymezit nicmAi??nAi?? mA? jednoznaA?nA? specifika, kterA? se odliA?ujAi?? od pAi??edchozAi?? koncepce tzv. ai??zstarAi??ai??? ekonomiky. NovA? ekonomika pracuje sAi??Ai??adou kvantitativnAi??ch ukazatelA?, kterAi?? majAi?? za cAi??l mAi??Ai??it schopnost vytvA?Ai??enAi??, pAi??ejAi??mA?nAi?? a A?Ai??Ai??enAi?? znalostAi??.

Koncept znalostnAi?? (nebo takAi?? novAi??) ekonomiky mA? vA?ak takAi?? svAi?? kritiky. Na nAi??kterAi?? skuteA?nosti, kterAi?? oslabujAi?? dogmatickA? pAi??Ai??stup ke znalostem a jejich vA?znamu pro spoleA?enskA? blahobyt je poukA?zA?no vAi??kapitole 1.9 Kritika konceptu znalostnAi?? ekonomiky.

Kapitola 2. je koncipovA?na jako rozbor sledovanA?ch termAi??nA? resp. srovnA?nAi?? charakteristik a jejich interpretace za pomoci tabulek a schAi??matu.

4. VA?chozAi?? literatura

 • BARTA?K, J. Od znalostAi?? k inovacAi??m: tvorba, rozvAi??jenAi?? a vyuA?Ai??vA?nAi?? znalostAi?? v organizacAi??ch. 1.vyd. Praha:
 • BUREAi??, V. ZnalostnAi?? management a proces jeho zavA?dAi??nAi??. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2007. 216 s. ISBN 978ai???80ai???247a­i???1978ai???8.
 • DRUCKER, P. NovAi?? reality. 1. vyd. Praha: Management Press, 1995.
 • DRUCKER, P. The Age of Discontinuity: Guidelines to Our Changing Society. New York: Harper and Row, 1969. ISBN 0–465–08984–4.
 • KELLER, J.; TVRDA?, L. VzdAi??lanostnAi?? spoleA?nost? ChrA?m, vA?tah a pojiA?A?ovna. 1. vyd. Praha: SLON, 2008. ISBN 978ai???80ai???86429a­i???78ai???6.
 • KISLINGEROVA?, E. Inovace nA?strojA? ekonomiky a managementu organizacAi??. Praha: C. H. Beck, 2008. ISBN 978–80–7179–882–8.
 • LANG, H. Management. Trendy a teorie. Praha: C. H. Beck, 2007. ISBN 978–80–7179–683–1.
 • NAISBITT, J. Megatrends ai??i?? Ten New Directions Transforming Our Lives. New York: Warner Books Inc., 1982.
 • NEA?ADOVA?, M.; SOUKUP, J.; BREAi??OVA?, L. Teorie a praxe novAi?? ekonomiky vAi??A?R ai??i?? konkurenceschopnost A?R vAi??mezinA?rod­nAi??m srovnA?nAi??. Ekonomika a Management [online]. 2007, roA?. 1, A?. 1 [cit. 2011–06–23]. DostupnAi?? z .
 • PORTER, M. E. The competitive advantage of nations. New York: Free Press, 1998. 855 s. ISBN 0–684–84147–9.
 • SVATOAi??, M. GlobA?lnAi?? trendy a znalostnAi?? ekonomika. [cit. 2011–06–23]. DostupnAi?? z: http://www.agris.cz/…orwarder.php?….
 • TOFFLER, A.; TOFFLEROVA?, H. NovA? civilizace: TAi??etAi?? vlna a jejAi?? dA?sledky. Praha: DokoAi??A?n, 2001. 125Ai??s. ISBN 80–86569–00–4.
 • TRUNEA?EK, J. ZnalostnAi?? podnik ve znalostnAi?? spoleA?nosti. 2. vyd. Praha: Professional Publishing, 2004. ISBN 80ai???86419a­i???67ai???3.
 • UA?enAi?? je skrytAi?? bohatstvAi??. ZprA?va mezinA?rodnAi?? komise UNESCO ai??zVzdAi??lA?vA?nA­i?? pro 21. stoletAi??­.ai??? 1. vyd. Praha: Ustav pro informace ve vzdAi??lA?vA?nAi??, 1997. 125 s.
 • VODA?A?EK, L.; ROSICKA?, A. InformaA?nAi?? management: PojetAi??, poslA?nAi?? a aplikace. 1.vyd. Praha: Management Press, 1997. 144 s. ISBN 80ai???85943a­i???35ai???2.
 • VYMAsTAL, J.; DIAA?IKOVA?, A.; VA?CHOVA?, M. InformaA?nAi?? a znalostnAi?? management v praxi. Praha: LexisNexisAi??CZ,A­i??2006.Ai??IS­BNAi??80–86920–01–1.

5. PAi??Ai??lohy

prostredicialis on line brand name antibiotic order

PoznA?mky

vigora jelly.

 1. DRUCKER, P. The Age of Discontinuity: Guidelines to Our Changing Society. New York: Harper and Row, 1969. ISBN 0–465–08984–4.
 2. Druckerovo znA?mAi?? konstatovA?nAi??: ai??zBudoucnost jiA? nenAi??, co bA?vala.ai???
 3. MetaforickAi?? vyjA?dAi??enAi?? pro prostAi??edAi?? sAi??nepravidel­nAi?? – ,,proudAi??cAi??mi" zmAi??nami, kterA?m se A?lovAi??k (A?i spoleA?nost) musAi?? neustA?le a rychle pAi??izpA?sobovat.
 4. KromAi?? ekonomickAi?? izolace dochA?zAi?? A?A?st k prohlubovA?nAi?? tzv. digital divide (digitA?lnAi?? propasti).
 5. KISLINGEROVA?, E. Inovace nA?strojA? ekonomiky a managementu organizacAi??. Praha: C. H. Beck, 2008. ISBN 978–80–7179–882–8.
 6. VODA?A?EK, L.; ROSICKA?, A. InformaA?nAi?? management: PojetAi??, poslA?nAi?? a aplikace. 1.vyd. Praha: Management Press, 1997. 144 s. ISBN 80ai???85943a­i???35ai???2.
 7. TOFFLER, A.; TOFFLEROVA?, H. NovA? civilizace: TAi??etAi?? vlna a jejAi?? dA?sledky. Praha: DokoAi??A?n, 2001. ISBN 80–86569–00–4. s. 15.
 8. NapAi??. dobAi??e znA?mA? publikace P. SENGE ai??i?? PA?tA? disciplAi??na, ve kterAi?? autor rozvinul koncept uA?Ai??cAi?? se organizace. Na organizace je nahlAi??A?eno jako na dynamickAi?? systAi??my ve stavu nepAi??etrA?itAi?? adaptace a zlepA?ovA?nAi?? (pozn. autora = adaptace na turbolentnAi?? prostAi??edAi??).
 9. BARTA?K, J. Od znalostAi?? k inovacAi??m: tvorba, rozvAi??jenAi?? a vyuA?Ai??vA?nAi?? znalostAi?? v organizacAi??ch. 1.vyd. Praha: Alfa nakladatelstvAi??, 2008. ISBN 978–80–87197–03–5. s. 21 ai??i?? 26.
 10. VODA?A?EK, L.; ROSICKA?, A. InformaA?nAi?? management: PojetAi??, poslA?nAi?? a aplikace. 1.vyd. Praha: Management Press, 1997. ISBN 80ai???85943a­i???35ai???2. s. 65.
 11. DRUCKER, P. NovAi?? reality. 1. vyd. Praha: Management Press, 1995. s. 191.
 12. BUREAi??, V. ZnalostnAi?? management a proces jeho zavA?dAi??nAi??. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2007. ISBN 978ai???80ai???247a­i???1978ai???8. s. 29.
 13. SloA?eno z latinskA?ch slov inter – nation (mezi – nA?rod). Internacionalizovat tedy znamenA? „A?init mezinA?rodnAi??m“, zmezinA?rodA?o­vA?nAi??, uzpA?sobovA?nAi?? pro uA?Ai??vA?nAi?? vAi??ce nA?rodA?m.
 14. KISLINGEROVA?, E. Inovace nA?strojA? ekonomiky a managementu organizacAi??. Praha: C. H. Beck, 2008. Ai?? ISBN 978–80–7179–882–8. s.Ai??3.
 15. TOFFLER, A.; TOFFLEROVA?, H. NovA? civilizace: TAi??etAi?? vlna a jejAi?? dA?sledky. Praha: DokoAi??A?n, 2001. 125 s. ISBN 80–86569–00–4.
 16. NAISBITT, J. Megatrends ai??i?? Ten New Directions Transforming Our Lives. New York: Warner Books Inc., 1982.
 17. Odkaz pAi??evzat z: VODA?A?EK, L.; ROSICKA?, A. InformaA?nAi?? management: PojetAi??, poslA?nAi?? a aplikace. 1.vyd. Praha: Management Press, 1997. ISBN 80ai???85943a­i???35ai???2. s. 65.
 18. BELL, D. The Coming of Post-Industrial Society ai??i?? A Venture in Social Forcasting. Harmondsworth: Penguin Books, 1973.
 19. Koncepce Z. BRZEZINKIHO.
 20. UA?enAi?? je skrytAi?? bohatstvAi??. ZprA?va mezinA?rodnAi?? komise UNESCO ai??zVzdAi??lA?vA?nA­i?? pro 21. stoletAi??­.ai??? 1. vyd. Praha: Ustav pro informace ve vzdAi??lA?vA?nAi??, 1997. 125 s.
 21. DRUCKER, P. The Age of Discontinuity: Guidelines to Our Changing Society. New York: Harper and Row, 1969. ISBN 0–465–08984–4.
 22. BARTA?K, J. Od znalostAi?? k inovacAi??m: tvorba, rozvAi??jenAi?? a vyuA?Ai??vA?nAi?? znalostAi?? v organizacAi??ch. 1.vyd. Praha: Alfa nakladatelstvAi??, 2008. ISBN 978–80–87197–03–5. s. 32.
 23. KELLER, J.; TVRDA?, L. VzdAi??lanostnAi?? spoleA?nost? ChrA?m, vA?tah a pojiA?A?ovna. 1. vyd. Praha: SLON, 2008. ISBN 978ai???80ai???86429a­i???78ai???6. s. 12.
 24. TRUNEA?EK, J. ZnalostnAi?? podnik ve znalostnAi?? spoleA?nosti. 2. vyd. Praha: Professional Publishing, 2004. ISBN 80ai???86419a­i???67ai???3. s. 15.
 25. KISLINGEROVA?, E. Inovace nA?strojA? ekonomiky a managementu organizacAi??. Praha: C. H. Beck, 2008. Ai?? ISBN 978–80–7179–882–8. s.Ai??9.
 26. BUREAi??, V. ZnalostnAi?? management a proces jeho zavA?dAi??nAi??. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2007. ISBN 978ai???80ai???247a­i???1978ai???8. s. 15.
 27. LisabonskA? smlouva: Smlouva pro Evropu 21. stoletAi??. [citovA?no 2011–06–243]. DostupnA? z WWW: http://europa.eu/…index_cs.htm.
 28. KISLINGEROVA?, E. Inovace nA?strojA? ekonomiky a managementu organizacAi??. Praha: C. H. Beck, 2008. Ai?? ISBN 978–80–7179–882–8. s. 10–11.
 29. TamtAi??A?. s. 11 ai??i?? 16.
 30. NEA?ADOVA?, M.; SOUKUP, J.; BREAi??OVA?, L. Teorie a praxe novAi?? ekonomiky v A?R ai??i?? konkurenceschopnost A?R v mezinA?rodnAi??m srovnA?nAi??. Ekonomika a Management [online]. 2007, roA?. 1, A?. 1 [cit. 2011–06–23]. DostupnAi?? z http://www.ekonomikaamanagement.cz/…ky-v-cr.html.
 31. TamtAi??A?.
 32. SVATOAi??, M. GlobA?lnAi?? trendy a znalostnAi?? ekonomika. [cit. 2011–06–23]. DostupnAi?? z: http://www.agris.cz/…orwarder.php?….
 33. SVATOAi??, M. GlobA?lnAi?? trendy a znalostnAi?? ekonomika. [cit. 2011–06–23]. DostupnAi?? z: http://www.agris.cz/…orwarder.php?….
 34. TamtAi??A?.
 35. KELLER, J.; TVRDA?, L. VzdAi??lanostnAi?? spoleA?nost? ChrA?m, vA?tah a pojiA?A?ovna. 1. vyd. Praha: SLON, 2008. ISBN 978ai???80ai???86429a­i???78ai???6. s. 13.
 36. PomAi??r, kterA? vyjadAi??uje rovnost kupnAi??ch sil srovnA?vanA?ch mAi??n.
 37. KELLER, J.; TVRDA?, L. VzdAi??lanostnAi?? spoleA?nost? ChrA?m, vA?tah a pojiA?A?ovna. 1. vyd. Praha: SLON, 2008. ISBN 978ai???80ai???86429a­i???78ai???6. s. 14.
 38. KELLER, J.; TVRDA?, L. VzdAi??lanostnAi?? spoleA?nost? ChrA?m, vA?tah a pojiA?A?ovna. 1. vyd. Praha: SLON, 2008. ISBN 978ai???80ai???86429a­i???78ai???6. s. 14.
 39. Zpravidla makroekonomickAi?? ukazatele napAi??.: HDP, mAi??ra nezamAi??stnanosti, mAi??ra vzdAi??lanosti.



Doporučit článek příteli
 1. *
 2. *
 3. *
 4. *
 

cforms contact form by delicious:days

Rubrika: Autorské články

Zveřejnil: Tomáš Marek

Štítky: , ,

Sekce: Profesionál, Podnikatel, Student

Související články

Žádné komentáře »

Zatím nemáte žádné komentáře.

RSS komentářů k tomuto příspěvku.

Napsat komentář

Garant projektu

\"Kabinet

Realizátor projektu

\"Realizátor

Sdílejte Portál CI

Konference a semináře

 • Nejsou žádné události.

Inzerce, zaměstnání, výzvy

Všechny Inzerce, zaměstnání, výzvy...